Här finns information om de projekt som just nu pågår i fastigheten. Några är i mer intensiv fas och några är mer vilande. Denna information är av naturliga skäl levande och även om vi försöker hålla den uppdaterad så kan kan det i några fall släpa efter lite.

Garaget - uppdaterad 2019-04-15

Fastighetens garage har inte renoverats sedan huset byggdes vilket har lett till att salter som bilarna drar med sig in vintertid har trängt in i betongen och orsakat korrosion i armeringen. En undersökning gjordes under 2016 och den konstaterade allvarliga skador i bjälklaget mellan garage och underliggande källarplan. Föreningen måste åtgärda garaget för att stoppa korrosionen vilket annars leder till ökade kostnader när renoveringen väl ska genomföras. I värsta fall kan annars delar av garage och underliggande källare behöva stängas pga risk för personskador. Föreningen har upphandlat en entreprenör och renoveringen skall påbörjas 1:a april 2019. Samtliga garageplatser är därför uppsagda till sista mars 2019. Föreningen kan inte tillhandahålla några ersättningsplatser.

Garageentreprenaden startade den 1:a April och inleddes med tung rivning av det gamla slitlagret på golvet. Detta beräknas vara klart veckan innan påskhelgen. Därefter kommer lättrivning och lagning av skador att genomföras innan garaget kan börja återställas. Fem källarförråd kommer att behöva utrymmas för att kunna laga de skador som finns i bjälklaget mellan garage och källare, berörda förrådsinnehavare kommer att aviseras separat.

Garagerenoveringen beräknas vara klart i slutet på september.

Fönster - uppdaterad 2019-04-15

Många fönster i fastigheten är i dåligt skick och behöver renoveras eller bytas. Detta orsakar läckage vid regn och onödigt kalldrag. Statusen på fönstren varierar kraftigt beroende på hur hårt de varit utsatta för vädrets makter och somliga är i bra skick och somliga i riktigt dåligt skick. En djupare inventering gjordes i början av 2017 och ett upphandlingsunderlag för renovering är framtaget och föreningen har träffat ett antal entreprenörer som just nu inkommer med budgetofferter. Efter inventeringen byttes fönstren i tre lägenheter som del av ett provmontage. Utifrån provmontaget drogs värdefulla erfarenheter om vilka svårigheter vår fastighet har inför ett byte. Styrelsen har under våren upphandlat ett beställarstöd/projektledare som kommer att hjälpa oss i processen och målsättningen är att kunna upphandla en entreprenör innan sommaren 2019.

Tak - uppdaterad 2018-12-05

Taket har under 2018 målats och kompletterats med snörasskydd mot gatorna. Taket är dock inte bytt sedan fastigheten byggdes i slutet på 60-talet så en större renoveringen kommer behöva göras om ca 5 år.

Renovering av gården - uppdaterad 2018-12-05

Gården med tillhörande dränering och tätskikt renoverades under 2017 och färdigställdes våren 2018. Det sista som nu sker är att dörrarna från trapphusen ut mot gården nu byts och kompletteras med kodlos för smidigare passage. Då sandlådan har varit omdebatterad kommer styrelsen låta den få ett års utvärderingstid innan vi tar nytt beslut om den ska vara kvar eller inte, välkommen med din åsikt.

Indragning av fiber - uppdaterad 2018-12-05

Fiber är installerat genom BredBandsBolaget (numera Telenor). Mer information finns under rubriken "Mitt Boende".

Balkonger - uppdaterad 2019-04-15

Föreningen har genom en extra stämma den 13 november 2018 röstat för att balkonger får byggas på fastigheten. Nästa steg är att underlag för bygglov kommer att tas fram av vår entreprenör Balcona. Därefter kommer detta att granskas av styrelsen och slutligen skickas in för att ansöka om bygglov. När bygglovet är klart kommer varje medlem som kan få balkong att bli tillfrågad huruvida man önskar att bygga balkong eller ej. Balkonger kommer att bekostas av den enskilda lägenhetsinnehavaren.

Nytt värmesystem - uppdaterad 2017-03-14

Arbetet gjordes i samband med stambytet och innebar att samtliga lägenheter fick nya radiatorer, termostater och röranslutningar.

Stamrenoveringen - uppdaterad 2016-09-08

Arbetet påbörjades i början av 2015 och slutbesiktigades 2015-12-14. Det omfattade samtliga våtutrymmen i fastigheten samt även ommålning av trapphus. Kompletterande arbeten för Wasahallens våtutrymmen gjordes under sommaren 2016.