Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl  hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

 

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Mellan kl 22.00 till kl. 08.00 ska  det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Huset är lyhört vilket gör att musik, sång, dans och tunga steg hörs mellan lägenheterna. Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljud efter kl 22.

Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar och helger.
Ombyggnadsarbeten (buller) får endast förekomma på följande tider:

Vardagar: kl 8-19 (bilning och mycket borrande endast 9-17)
Lördagar och söndagar: kl 11-15, (ej bilning och med hänsyn till grannar, endast smärre störande arbeten under kortare tider)
Övriga tider och större helgdagar: Inga störande arbeten 

 Informera grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg. Den som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till och följer de regler som gäller i vår förening. Detta gäller naturligtvis oavsett om du själv har flyttat in i lägenheten eller ej.

 

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Nattetid kan du ringa Störningsjouren om din granne vägrar dämpa sig efter att du har sagt till. Mellan kl 08.00 och 22.00 är det tillåtet att spela musik etc, men det finns gränser för ljudnivåer även inom dessa tider enligt lag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som är rimligt. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

 

Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Se till att gårdsgrindar stängs. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet så vi kan nå dig.

Felanmäl dörrar och lås som är trasiga till vår fastighetsförvaltare, se felanmälan under fliken "Kontakt".

 

Inbrott 
Har ett inbrott skett, antingen hos dig själv, någon granne, i garage eller andra utrymmen. Kontakta polis och informera styrelsen.

För att förhindra inbrott, be någon ta hand om din post ifall du reser bort en längre tid och meddela dina grannar att du kommer att vara bortrest. Överfulla brevlådor är en tydlig signal att ingen är hemma.

Se alltid till att dörrar och portar stängs ordentligt. Upptäcker du att någon dörr eller något lås inte fungerar, kontakta vår fastighetsförvaltare, se "Säkerhet" ovan.

 

Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga/torkrum. 

 

Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna.

 

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund. 

 

Tvättstuga
Föreningen har tvättstugor i i källarplan i anslutning till port 30 och 32. Boka med tvättkolv och max 1 pass åt gången. Tvätta inte utanför angivna tider då det kan störa nattsömnen för dina grannar. Efter avslutat pass rengör du tvättstugan enligt skrivna instruktioner. Placera även tvättkolv i parkerings-läge så du inte oavsiktligt står som bokad för samma datum nästa månad.

 

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Vi har dåligt med bra förvaringsplatser för cyklar, barnvagnar och rullatorer. I varje port finns ett mindre cykelförråd vid entrén där några cyklar kan förvaras. Då förrådet är litet får det bara användas för cyklar som används regelbundet. Cyklar som inte används frekvent ska förvaras i utrymmet på källarplan i änden på huset i port 28. Barnvagnar, rullatorer eller annat får inte förvaras i utrymmet vid entréerna.

Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten.

 

Gården
Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården. Tänk på brandfaran vid grillning. Se även fliken "Gemensamma faciliteter"

 

Sopor
Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Glas, kartonger, plast, tidningar m.m. ska slängas i de återvinningskärl som finns framför fastigheten.

Luckorna till sopnedkasten måste alltid vara stängda, då de förutom dålig lukt även påverkar ventilationen i fastigheten.

 

Grovsopor

Ett grovsoprum finns i port 30 på garageplanet. Där kan man slänga lite mer skrymmande avfall. Detta är en kostsam tjänst för föreningen som betalar för detta per kilo avfall så att grovsoprummet ska användas med sparsamhet. Använd alltid de behållare som står utanför fastigheten för papper, kartonger, plast, glas och annat som kan kastas där och undvik att använda grovsoprummet för dessa sopor.

Det får t.ex. inte användas för:

  • Större mängder byggavfall vid renoveringar
  • Möbler
  • Kylskåp, spisar m.m.
  • Julgranar
  • Farligt avfall

Elavfall ställs i särskild behållare som finns i grovsoprummet.

Dörrarna till soprummen är självstängande, men se till att de stängs så att barn och obehöriga inte kan ta sig in.

Har du behov av att göra dig av med större avfall, vänd dig då till någon av stadens återvinnings- och återbrukscentraler, se www.stockholm.se/avc, där hittar man öppettider m.m.

De närmaste är:

  • Roslagstulls Återbruk, Cederdalsgatan 7 (i Vanadisberget)
  • Återvinningscentral Bromma, Linta Gårdsväg 16, 168 74 Bromma

På dessa platser kan man lämna och kasta i princip allt som finns i ett normalt hem inklusive farligt avfall.

Vill du ha hjälp med att transportera bort sopor kan du använda tjänsten Fixit som vår fastighetsförvaltare tillhandahåller. Läs mer om detta under fliken Kontakt/Felanmälan.

 

Avlopp
Framförallt köksavloppen kan sätta igen om man spolar fett i dem så se till att både de och de andra avloppen hålls rena så att inte onödiga fuktskador uppstår. Föreningen betalar inte för rensning av avlopp i de lägenheter som tillhör bostadsrättsinnehavarna. 

 

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Tänk på att det finns risk för vattenöversvämning i källare som kan skada din saker.

 

Husdjur
Du är skyldig att se till att husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller gården. Djur får ej rastas på gården, utan hänvisas till grönområden i Observatorielunden eller Vasaparken där det finns en hundrastgård. Som ägare ansvarar du alltid för att hålla rent och plocka upp efter ditt husdjur.

 

Ohyra
Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i fastigheten som t.ex. råttor, kontakta vår fastighetsförvaltare Storholmen (se felanmälan). Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet, kontakta ditt försäkringsbolag tillse att sanering påbörjas omedelbart samt informera styrelsen.

 

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår i fliken "Underhåll i bostad" och i föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

 

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Se fliken "Tillstånd"

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. 
Observera att fläktar aldrig får kopplas in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Huset har centrala fläktar och kan inte hantera de tryckskillnader som uppstår om lokala fläktar ansluts.

 

Om Du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.