Nyheter

Information Vecka 43

Fönsterbyte:
Anbud för fönsterbytet har inkommit och en utvärdering av dessa pågår. Entreprenaden förväntas starta i början av 2020 och pågå i ca 3 månader. 

Garaget:
Garaget är nu återinvigt och endast småjusteringar kvarstår, bla efterjusteringar på belysning och montage av påkörningsskydd vid ramp.
Vid eventuella problem med garageporten ska Loudden kontaktas. Framöver kommer endast de som har garageplats att ha behörighet till garaget, access sker med tagg.
Avtalen är nu justerade och skickas ut i dagarna. Fakturorna för okt, nov och dec kommer att sändas ut inom kort, samtliga med betalningsdatum sista november. Därefter kommer en faktura att skickas ut varje månad.  

I samband med garagerenoveringen så har grovsoprummet avecklats. Vi hänvisar till Vanadisberget samt till källsorteringen framför huset. För de som inte har tillgång till bil finns flertalet tjänster för bortforsling av skräp. 

Informationsbrev v40

Sophantering

I port 32 har föreningen återkommande problem med att pizzakartonger slängs i sopnedkastet. Detta medför stopp som både ger blir problem med soplukt i trapphuset samt att vi alla får betala extra för sophanteringen. Pizzakartonger och annan kartong får INTE slängas i sopnedkasten utan ska lämnas i återvinningsstationen framför Hemköp.

Angående renoveringar

Ett förtydligande gällande regler vid ombyggnation: ALL ombyggnad, undantaget ren ytskiktsrenovering såsom målning av väggar och tak, måste föregås av en (komplett) ansökan till styrelsen som sedan godkänner eller avslår ansökan. Vid enklare ärenden godkännes ombyggnaden normalt inom 2v förutsatt att ansökan är komplett. Vid mer komplicerade fall där extern expertis kan behöva kopplas in för att göra en bedömning kan ärendet ta betydligt längre tid. Var ute i god tid om du bedömer att ditt ärende påverkar installationer såsom vatten & avlopp, ventilation och luftflöden eller byggnadens bärande struktur.

Ingen rivning, ombyggnad eller renovering får heller PÅBÖRJAS utan styrelsens skriftliga godkännande. Att påbörja och genomföra ombyggnad utan styrelsens godkännande kan utgöra grund för uppsägning av medlemskapet i föreningen. Vid godkänd ansökan måste anslag sättas upp i berörda entréers anslagstavlor inför byggstart så att grannar kan vara beredda på eventuella störande ljud samt har möjlighet att knacka på om de blir störda av arbetet. För mer detaljer om vad som gäller inför och under renoveringar och ombyggnationer, vänligen se informationen som finns här på hemsidan under fliken ”Tillstånd” samt under paragraf 43 i föreningens stadgar. Det är slutligen mycket viktigt att visa hänsyn till grannar och boende i huset vid ombyggnationer då många upplever ljuden som väldigt störande.

Garaget

Garaget är nu åter i bruk. Access till garaget för de som har garageplats sker numera med tagg även från trapphusentréerna. Har du problem med din tagg kontakta styrelsen på styrelsemejlen. Dessvärre har dörren till garaget i port 28:a brutits upp vid ett inbrott för några veckor sedan. Dörren blev kraftigt förstörd och är sedan dess plomberad. En ny dörr kommer att installeras om några veckor, tills dess når boende i port 28 garaget via de andra portarna alt via garageporten.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Information till boende i Brf Stjärnfallet 21

 

Rökning:

På förekommen anledning: Rökning genom fönster kan ge störande röklukt för grannar, tänk på att visa hänsyn. Att aska eller slänga fimpar genom fönstren är absolut förbjudet. Rökning är förbjuden på gården samt utanför portarna. 

 

Garaget:

Nyheter gällande garaget enligt tidigare information.

 

Fönster:

Anbuden ligger nu ute på förfrågan och vi kommer att påbörja utvärderingen av anbuden i vecka 40. 

 

Balkonger:

De sista detaljerna genomförs nu inför att bygglovet ska lämnas in, bland annat ska en teknisk undersökning av fasaderna genomföras med hjälp av en konstruktör. 

 

Ett informationsbrev kommer snart att skickas ut till allas brevlådor.

 

Vänligen

Styrelsen

Info angående garageplatser

 

Pga svårigheter med layout och inpassning av fordon kommer mer information angående garageplatser att mailas ut under måndag/tisdag kommande vecka.

Inflytt är fortsatt 1:a oktober.

Problemet är små platser i förhållande till stora bilar.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen/Garagegruppen

Garagerenoveringen

Garagerenovering fortskrider enligt plan. Detta innebär att vi med all sannolikhet kommer kunna öppna porten den 1 oktober om inget oförutsett inträffar.

 

Ett nytt golv med tätskikt har lagts samt att hela garaget har målats och kommer att utrustas med ny belysning. Vi har även sanerat asbest i form av gammal rörisolering och avlägsnat gamla installationer. 

 

Under v.39 kommer linjer målas upp för ”nya” platser. Som alla är medvetna om är utrymmet begränsat vilket medför att det inte ges allt för många olika möjligheter att förändra ytan och utöka antalet platser.

 

Styrelsen håller på att arbeta fram en ny prissättningsmodell och platslayout tillsammans med Betongkonsult.

 

Styrelsen kommer fatta ett slutgiltigt beslut kring prissättningsmodellen på nästkommande möte. Initialt kommer det innebära tre stycken olika prisnivåer. Dessa baseras på platsstorlek och är anpassade utifrån den information ni medlemmar uppgivit kring er bilstorlek. Vidare, kommer vi inte i fortsättningen hyra ut till externa hyresgäster, då vi idag har en kö från medlemmar som önskar hyra.

Detta är således en av flera orsaker till att vi genomför en prishöjning.

 

Mer information om vad priset innebär exakt för dig som medlem kommer mailas ut tillsammans med ett nytt avtal senast v.38.

 

Styrelsen genom Lars, Niklas och Jonas